Photo of Huanyu Cheng

Huanyu Cheng

James L. Henderson, Jr. Memorial Associate Professor of Engineering Science and Mechanics

Affiliation(s):

 • Engineering Science and Mechanics
 • Mechanical Engineering
 • Biomedical Engineering
 • Architectural Engineering
 • Industrial and Manufacturing Engineering

307D Earth and Engineering Sciences Building

huc24@psu.edu

814-863-5945

Personal or Departmental Website

Research Areas:

Advanced Materials and Devices; Applied Mechanics and Biomechanics; Nanoscience, Bionanoscience and Engineering; Structural and Human Health Monitoring

 
 

 

Education

 • BE, Engineering Mechanics and Aerospace Engineering, Tsinghua University, 2010
 • MS, Mechanical Engineering, Northwestern University, 2011
 • Ph D, Mechanical Engineering, Northwestern University, 2015

Publications

Journal Articles

 • Huanyu Cheng, 2023, "Skin-Interfaced Bifluidic Paper-Based Device for Quantitative Sweat Analysis", Advanced Science
 • Huanyu Cheng, 2023, "Skin-interfaced colorimetric microfluidic devices for on-demand sweat analysis", npj Flexible Electronics
 • Huanyu Cheng, 2023, "Direct Laser Writing of the Porous Graphene Foam for Multiplexed Electrochemical Sweat Sensors", ACS Applied Materials & Interfaces
 • Huanyu Cheng, 2023, "Laser Processing of Crumpled Porous Graphene/MXene Nanocomposites for a Standalone Gas Sensing System", Nano Letters
 • Huanyu Cheng, 2023, "MRI-Compatible, Transparent PEDOT:PSS Neural Implants for the Alleviation of Neuropathic Pain with Motor Cortex Stimulation", Advanced Functional Materials
 • Huanyu Cheng, 2023, "Pathway of transient electronics towards connected biomedical applications", Nanoscale
 • Huanyu Cheng, 2023, "Self-Healing, Reconfigurable, Thermal-Switching, Transformative Electronics for Health Monitoring", Advanced Materials
 • Huanyu Cheng, 2023, "Skin-Interfaced Superhydrophobic Insensible Sweat Sensors for Evaluating Body and Skin Barrier Functions", ACS Nano
 • Huanyu Cheng, 2023, "A Flexible and Biomimetic Olfactory Synapse with Gasotransmitter-Mediated Plasticity", Advanced Functional Materials
 • Huanyu Cheng, 2023, "A Highly Sensitive and Long-Term Stable Wearable Patch for Continuous Analysis of Biomarkers in Sweat", Advanced Functional Materials
 • Huanyu Cheng, 2023, "A wireless, solar-powered, optoelectronic system for spatial restriction-free long-term optogenetic neuromodulations", Science Advances
 • Huanyu Cheng, 2023, "Smart bioadhesives for wound healing and closure", Bioactive Materials
 • Huanyu Cheng, 2023, "Stretchable superhydrophobic elastomers with on-demand tunable wettability for droplet manipulation and multi-stage reaction", Journal of Materials Chemistry C
 • Huanyu Cheng, 2023, "Superhydrophobic, stretchable kirigami pencil-on-paper multifunctional device platform", Chemical Engineering Journal
 • Huanyu Cheng, 2023, "Ultra-stretchable and biodegradable elastomers for soft, transient electronics", Nature Communications
 • Huanyu Cheng, 2023, "Ultrathin Crystalline Silicon Nano and Micro Membranes with High Areal Density for Low-Cost Flexible Electronics", Small
 • Huanyu Cheng, 2023, "Vanadium Oxide-Doped Laser-Induced Graphene Multi-Parameter Sensor to Decouple Soil Nitrogen Loss and Temperature", Advanced Materials
 • Huanyu Cheng, 2023, "In situ laser-assisted synthesis and patterning of graphene foam composites as a flexible gas sensing platform", Chemical Engineering Journal
 • Huanyu Cheng, 2023, "Iontronic pressure sensor with high sensitivity over ultra-broad linear range enabled by laser-induced gradient micro-pyramids", Nature Communications
 • Huanyu Cheng, 2023, "Iontronic pressure sensor with high sensitivity over ultra-broad linear range enabled by laser-induced gradient micro-pyramids (vol 14, 2907, 2023)", Nature Communications
 • Yihui Zhang, Haoran Fu, Yewang Su, Sheng Xu, Huanyu Cheng, Jonathan A. Fang, Keh-Chih Hwang, John A. Rogers and Yonggang Huang, 2022, "Mechanics of ultra-stretchable self-similar serpentine interconnects", Acta Materialia, 232
 • Yuping Deng, Hui Qi, Yuan Ma, Shangbin Liu, Mingyou Zhao, Zhenhu Guo, Yongsheng Jie, Rui Zheng, Jinzhu Jing, Kuntao Chen, He Ding, Guoqing Lv, Kaiyuan Zhang, Rongfeng Li, Huanyu Cheng, Lingyun Zhao, Xing Sheng, Milin Zhang and Lan Yin, 2022, "A flexible and highly sensitive organic electrochemical transistor-based biosensor for continuous and wireless nitric oxide detection", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119, (34)
 • Yangchengyi Liu, Yi Sun, Jielong Huang, Yao Chen, Yazhou Yang, Shaoxing Qu, Huanyu Cheng, Jizhou Song and Xiufeng Wang, 2022, "Collapse of arbitrary-shaped soft microfluidics", International Journal of Solids and Structures, 252
 • Xiaoyang Zhang, Qingmin Yu, Huaping Wu and Huanyu Cheng, 2022, "Controlled Bi-Axial Buckling and Postbuckling of Thin Films Suspended on a Stretchable Substrate with Square Prism Relief Structures", International Journal of Applied Mechanics, 14, (1)
 • Alexander C. Castonguay, Ning Yi, Bowen Li, Jiang Zhao, Han Li, Yuyan Gao, Nabila N. Nova, Naveen Tiwari, Lauren Zarzar and Huanyu Cheng, 2022, "Direct Laser Writing of Microscale Metal Oxide Gas Sensors from Liquid Precursors", ACS Applied Materials & Interfaces, 14, (24), pp. 28163-28173
 • Ming Liu, JiaNan Wu and Huanyu Cheng, 2022, "Effects of laser processing parameters on properties of laser-induced graphene by irradiating CO2 laser on polyimide", Science China Technological Sciences, 65, (1), pp. 41-52
 • Ju Young Lee, Sang Hoon Park, Yujin Kim, Young Uk Cho, Jaejin Park, Jung-Hoon Hong, Kyubeen Kim, Jongwoon Shin, Jeong Eun Ju, In Sik Min, Mingyu Sang, Hyogeun Shin, Ui-Jin Jeong, Yuyan Gao, Bowen Li, Aizhan Zhumbayeva, Kyung Yeun Kim, Eun-Bin Hong, Min-Ho Nam, Hojeong Jeon, Youngmee Jung, Huanyu Cheng, Il-Joo Cho and Ki Jun Yu, 2022, "Foldable three dimensional neural electrode arrays for simultaneous brain interfacing of cortical surface and intracortical multilayers", npj Flexible Electronics, 6, (1)
 • Li Yang, Chaosai Liu, Wenjing Yuan, Chuizhou Meng, Ankan Dutta, Xue Chen, Langang Guo, Guangyu Niu and Huanyu Cheng, 2022, "Fully stretchable, porous MXene-graphene foam nanocomposites for energy harvesting and self-powered sensing", Nano Energy, 103
 • Seung Min Yang, Jae Hyung Shim, Hyun-U Cho, Tae-Min Jang, Gwan-Jin Ko, Jeongeun Shim, Tae Hee Kim, Jia Zhu, Sangun Park, Yoon Seok Kim, Su-Yeon Joung, Jong Chan Choe, Jeong-Woong Shin, Joong Hoon Lee, Yu Min Kang, Huanyu Cheng, Youngmee Jung, Chul-Ho Lee, Dong Pyo Jang and Suk-Won Hwang, 2022, "Hetero-Integration of Silicon Nanomembranes with 2D Materials for Bioresorbable, Wireless Neurochemical System", Advanced Materials, 34, (14)
 • Haodong Xiao, Lin Lin, Jia Zhu, Junxiong Guo, Yizhen Ke, Linna Mao, Tianxun Gong, Huanyu Cheng, Wen Huang and Xiaosheng Zhang, 2022, "Highly sensitive and broadband photodetectors based on WSe2/MoS2 heterostructures with van der Waals contact electrodes", Applied Physics Letters, 121, (2)
 • Cheng Zhang, Huamin Chen, Xiaohong Ding, Farnaz Lorestani, Chunlei Huang, Bingwen Zhang, Biao Zheng, Jun Wang, Huanyu Cheng and Yun Xu, 2022, "Human motion-driven self-powered stretchable sensing platform based on laser-induced graphene foams", Applied Physics Reviews, 9, (1)
 • Li Yang, Huadong Ji, Chuizhou Meng, Yuhang Li, Guanghao Zheng, Xue Chen, Guangyu Niu, Jiayi Yan, Ye Xue, Shijie Guo and Huanyu Cheng, 2022, "Intrinsically Breathable and Flexible NO2 Gas Sensors Produced by Laser Direct Writing of Self-Assembled Block Copolymers", ACS Applied Materials & Interfaces, 14, (15), pp. 17818-17825
 • Yang Zhang, Chang Lu, Qiyang Lin, Jun Yu, Biao Zheng, Jiayi Chen, Lu Zhuo, Zixin Weng, Yizhi Wang, Huining Wang, Huanyu Cheng and Jun Wang, 2022, "Metal-Organic-Frameworks-Isolated Au Nanobipyramids as Synergetic Surface-Enhanced-Raman-Scattering Substrates", ACS Materials Letters, 4, (12), pp. 2506–2514
 • Yangchengyi Liu, Zhong Sheng, Jielong Huang, Weiyi Liu, Hongyan Ding, Jinfeng Peng, Bowen Zhong, Yuhui Sun, Xiaoping Ouyang, Huanyu Cheng and Xiufeng Wang, 2022, "Moisture-resistant MXene-sodium alginate sponges with sustained superhydrophobicity for monitoring human activities", Chemical Engineering Journal, 432
 • Li Yang, Guanghao Zheng, Yaoqian Cao, Chuizhou Meng, Yuhang Li, Huadong Ji, Xue Chen, Guangyu Niu, Jiayi Yan, Ye Xue and Huanyu Cheng, 2022, "Moisture-resistant, stretchable NOx gas sensors based on laser-induced graphene for environmental monitoring and breath analysis", Microsystems & Nanoengineering, 8, (1)
 • Jihoon Bae, Jinkyu Song, Wooseong Jeong, Koteeswara Reddy Nandanapalli, Nayoung Son, Zulkifli, Nora Asyikin Binti, Gihyeok Gwon, Mijin Kim, Seungsun Yoo, Hyeokjun Lee, Hyeokjoo Choi, Seonmin Lee, Huanyu Cheng, Cheolgi Kim, Kyung In Jang and Sungwon Lee, 2022, "Multi-deformable piezoelectric energy nano-generator with high conversion efficiency for subtle body movements", Nano Energy, 97
 • Xue Chen, Runze Li, Guangyu Niu, Mingyang Xin, Guizhi Xu, Huanyu Cheng and Li Yang, 2022, "Porous graphene foam composite-based dual-mode sensors for underwater temperature and subtle motion detection", Chemical Engineering Journal, 444
 • Linna Mao, Taisong Pan, Junxiong Guo, Yizhen Ke, Jia Zhu, Huanyu Cheng and Yuan Lin, 2022, "Reconfigurable, Stretchable Strain Sensor with the Localized Controlling of Substrate Modulus by Two-Phase Liquid Metal Cells", Nanomaterials, 12, (5)
 • Senhao Zhang, Jia Zhu, Yingying Zhang, Zhensheng Chen, Chaoyun Song, Jiuqiang Li, Ning Yi, Donghai Qiu, Kai Guo, Cheng Zhang, Taisong Pan, Yuan Lin, Honglei Zhou, Hao Long, Hongbo Yang and Huanyu Cheng, 2022, "Standalone stretchable RF systems based on asymmetric 3D microstrip antennas with on-body wireless communication and energy harvesting", Nano Energy, 96
 • Jia Zhu, Zhihui Hu, Senhao Zhang, Xianzhe Zhang, Honglei Zhou, Chenghao Xing, Huaiqian Guo, Donghai Qiu, Hongbo Yang, Chaoyun Song and Huanyu Cheng, 2022, "Stretchable 3D Wideband Dipole Antennas from Mechanical Assembly for On-Body Communication", ACS Applied Materials & Interfaces, 14, (10), pp. 12855-12862
 • Taemin Kim, Yejee Shin, Kyowon Kang, Kiho Kim, Gwanho Kim, Yunsu Byeon, Hwayeon Kim, Yuyan Gao, Jeong Ryong Lee, Geonhui Son, Taeseong Kim, Yohan Jun, Jihyun Kim, Jinyoung Lee, Seyun Um, Yoohwan Kwon, Byung Gwan Son, Myeongki Cho, Mingyu Sang, Jongwoon Shin, Kyubeen Kim, Jungmin Suh, Heekyeong Choi, Seokjun Hong, Huanyu Cheng, Hong-Goo Kang, Dosik Hwang and Ki Jun Yu, 2022, "Ultrathin crystalline-silicon-based strain gauges with deep learning algorithms for silent speech interfaces", Nature Communications, 13, (1)
 • Ruoxi Yang, Wanqing Zhang, Naveen Tiwari, Han Yan, Tiejun Li and Huanyu Cheng, 2022, "Multimodal Sensors with Decoupled Sensing Mechanisms", Advanced Science, 9, (26)
 • Xiufeng Wang, Yangchengyi Liu, Huanyu Cheng and Xiaoping Ouyang, 2022, "Surface Wettability for Skin-Interfaced Sensors and Devices", Advanced Functional Materials, 32, (27)
 • Li Yang, Hongli Wang, Wenjing Yuan, Yuhang Li, Peng Gao, Naveen Tiwari, Xue Chen, Zihan Wang, Guangyu Niu and Huanyu Cheng, 2021, "Wearable Pressure Sensors Based on MXene/Tissue Papers for Wireless Human Health Monitoring", ACS Applied Materials & Interfaces, 13, (50), pp. 60531-60543
 • Wanqing Zhang, Ling Zhang, Yabin Liao and Huanyu Cheng, 2021, "Conformal manufacturing of soft deformable sensors on the curved surface", International Journal of Extreme Manufacturing, 3, (4), pp. 042001
 • Ning Yi, Yuyan Gao, Antonino Lo Verso, Jia Zhu, Daniel Erdely, Cuili Xue, Robert Lavelle and Huanyu Cheng, 2021, "Fabricating functional circuits on 3D freeform surfaces via intense pulsed light-induced zinc mass transfer", Materials Today, 50, pp. 24-34
 • Ying Liu, Min Cheng, Jielong Huang, Yangchengyi Liu, Yao Chen, Yang Xiao, Shangda Chen, Xiaoping Ouyang, Huanyu Cheng and Xiufeng Wang, 2021, "Strain-Tunable Microfluidic Devices with Crack and Wrinkle Microvalves for Microsphere Screening and Fluidic Logic Gates", ACS Applied Materials & Interfaces
 • Zhixiang Peng, Junrong Jia, Hao Ding, Hualiang Yu, Yaoguo Shen, Jingyi Zhang, Wei Tao, Cheng Zhang, Jun Wang and Huanyu Cheng, 2021, "High-energy all-in-one micro-supercapacitors based on ZnO mesoporous nanosheet-decorated laser-induced porous graphene foams", Journal of Materials Research, 36, (9), pp. 1927-1936
 • Guizhi Xu, Liangqing Yuan, Xue Chen, Wenbo Jia, MengJun Wang, Li Yang, Jia Zhu and Huanyu Cheng, 2021, "Design of Non-dimensional Parameters in Stretchable Microstrip Antennas with Coupled Mechanics-Electromagnetics", Materials & Design, pp. 109721
 • Jia Zhu, Senhao Zhang, Ning Yi, Chaoyun Song, Donghai Qiu, Zhihui Hu, Bowen Li, Chenghao Xing, Hongbo Yang, Qing Wang and Huanyu Cheng, 2021, "Strain-Insensitive Hierarchically Structured Stretchable Microstrip Antennas for Robust Wireless Communication", Nano-Micro Letters, 13, (1)
 • Jia Zhu, Zhihui Hu, Chaoyun Song, Ning Yi, Zhaozheng Yu, Zhendong Liu, Shangbin Liu, Mengjun Wang, Michael Gregory Dexheimer, Jian Yang and Huanyu Cheng, 2021, "Stretchable wideband dipole antennas and rectennas for RF energy harvesting", Materials Today Physics, 18, pp. 100377 (10 pp)
 • Cheng Zhang, Zhixiang Peng, Chunlei Huang, Bingwen Zhang, Chao Xing, Huamin Chen, Huanyu Cheng, Jun Wang and Shaolong Tang, 2021, "High-energy all-in-one stretchable micro-supercapacitor arrays based on 3D laser-induced graphene foams decorated with mesoporous ZnP nanosheets for self-powered stretchable systems", Nano Energy, 81, pp. 105609 (14 pp)
 • Yunjian Chen, Jia Zhu, Ni Wang, Huanyu Cheng, Xianzhong Tang, Sridhar Komarneni and Wencheng Hu, 2021, "Significantly improved conductivity of spinel Co3O4 porous nanowires partially substituted by Sn in tetrahedral sites for high-performance quasi-solid-state supercapacitors", Journal of Materials Chemistry A, 9, (11), pp. 7005-7017
 • An’an Sheng, Long Lin, Jia Zhu, Jian Zhuang, Jian Li, Lingqian Chang and Huanyu Cheng, 2021, "Micro/nanodevices for assessment and treatment in stomatology and ophthalmology", Microsystems & Nanoengineering, 7, pp. 11 (19 pp)
 • Qingmin Yu, Anran Li, Xudong Yu, Honglei Zhou and Huanyu Cheng, 2021, "Design of the Magnetic Stamp Film for Electromagnetic-Assisted Transfer Printing", Journal of Applied Mechanics, 88, (7)
 • DaPeng Hao, RuoXi Yang, Ning Yi and Huanyu Cheng, 2021, "Highly sensitive piezoresistive pressure sensors based on laser-induced graphene with molybdenum disulfide nanoparticles", Science China Technological Sciences, 64, (11), pp. 2408-2414
 • Jia Zhu, Shangbin Liu, Zhihui Hu, Xianzhe Zhang, Ning Yi, Kairui Tang, Michael Gregory Dexheimer, Xiaojun Lian, Qing Wang, Jian Yang, Jennifer Gray and Huanyu Cheng, 2021, "Laser-induced graphene non-enzymatic glucose sensors for on-body measurements", Biosensors and Bioelectronics, 193
 • Wanqing Zhang, Lingling Huang, Robert N. Weinreb and Huanyu Cheng, 2021, "Wearable electronic devices for glaucoma monitoring and therapy", Materials & Design, 212
 • Ye Qiu, Ye Tian, Shenshen Sun, Jiahui Hu, Youyan Wang, Zheng Zhang, Aiping Liu, Huanyu Cheng, Weizhan Gao, Wenan Zhang, Hao Chai and Huaping Wu, 2020, "Bioinspired, multifunctional dual-mode pressure sensors as electronic skin for decoding complex loading processes and human motions", Nano Energy, 78, pp. 105337 (12 pp)
 • Ning Yi, Mingzhou Shen, Daniel Erdely and Huanyu Cheng, 2020, "Stretchable gas sensors for detecting biomarkers from humans and exposed environments", TrAC Trends in Analytical Chemistry, 133, pp. 116085 (17 pp)
 • Ning Yi, Zheng Cheng, Han Li, Li Yang, Jia Zhu, Xiaoqi Zheng, Yong Chen, Zhendong Liu, Hongli Zhu and Huanyu Cheng, 2020, "Stretchable, ultrasensitive, and low-temperature NO2 sensors based on MoS2@rGO nanocomposites", Materials Today Physics, 15, pp. 100265 (13 pp)
 • Honglei Zhou, Yue Zhang, Ye Qiu, Huaping Wu, Weiyang Qin, Yabin Liao, Qingmin Yu and Huanyu Cheng, 2020, "Stretchable piezoelectric energy harvesters and self-powered sensors for wearable and implantable devices", Biosensors and Bioelectronics, 168, pp. 112569 (20 pp)
 • Tae-Min Jang, Joong Hoon Lee, Honglei Zhou, Jaesun Joo, Bong Hee Lim, Huanyu Cheng, Soo Hyun Kim, Il-Suk Kang, Kyu-Sung Lee, Eunkyoung Park and Suk-Won Hwang, 2020, "Expandable and implantable bioelectronic complex for analyzing and regulating real-time activity of the urinary bladder", Science Advances, 6, (46), pp. eabc9675 (11 pp)
 • Gwan-Jin Ko, Soo Deok Han, Jeong-Ki Kim, Jia Zhu, Won Bae Han, , Jinmook Chung, Seung Min Yang, Huanyu Cheng, Dong-Hwee Kim, Chong-Yun Kang and Suk-Won Hwang, 2020, "Biodegradable, flexible silicon nanomembrane-based NOx gas sensor system with record-high performance for transient environmental monitors and medical implants", NPG Asia Materials, 12, pp. 71 (9 pp)
 • Bowen Li, Lin Zhu, Chunyan Wu, Huanyu Cheng and Kailun Yao, 2020, "The transport properties of Cl-decorated arsenene controlled by electric field", Electronic Structure, 2, pp. 045001 (6 pp)
 • Ling Zhang, Hongjun Ji, Houbing Huang, Ning Yi, Xiaoming Shi, Senpei Xie, Yaoyin Li, Ziheng Ye, Pengdong Feng, Tiesong Lin, Xiangli Liu, Xuesong Leng, Mingyu Li, Jiaheng Zhang, Xing Ma, Peng He, Weiwei Zhao and Huanyu Cheng, 2020, "Wearable circuits sintered at room temperature directly on the skin surface for health monitoring", ACS Applied Materials and Interfaces, 12, (40), pp. 45504–45515
 • Cheng Zhang, Zhixiang Peng, Yu Chen, Huamin Chen, Bingwen Zhang, Huanyu Cheng, Jun Wang and Mingsen Deng, 2020, "Efficient coupling of semiconductors into metallic MnO2@CoMn2O4 heterostructured electrode with boosted charge transfer for high-performance supercapacitors", Electrochimica Acta, 347, pp. 136246 (11 pp)
 • Yingxue Zhang, Yao Chen, Jielong Huang, Yangchengyi Liu, Jinfeng Peng, Shangda Chen, Kui Song, Xiaoping Ouyang, Huanyu Cheng and Xiufeng Wang, 2020, "Skin-interfaced microfluidic devices with one-opening chambers and hydrophobic valves for sweat collection and analysis", Lab on a Chip, 20, pp. 2635-2645
 • Joong Hoon Lee, Hanseop Kim, Ji-Young Hwang, Jinmook Chung, Tae-Min Jang, Dong Gyu Seo, Yuyan Gao, Junhyun Lee, Haedong Park, Seungwoo Lee, Hong Chul Moon, Huanyu Cheng, Sang-Hoon Lee and Suk-Won Hwang, 2020, "3D printed, customizable, and multifunctional smart electronic eyeglasses for wearable healthcare systems and human–machine interfaces", ACS Applied Materials and Interfaces, 12, (19), pp. 21424-21432
 • Xudong Yang and Huanyu Cheng, 2020, "Recent developments of flexible and stretchable electrochemical biosensors", Micromachines, 11, (3), pp. 243 (34 pp)
 • Honglei Zhou, Weiyang Qin, Qingmin Yu, Xudong Yu, Huanyu Cheng and Huaping Wu, 2020, "Circumferential buckling and postbuckling analysis of thin films integrated on a soft cylindrical substrate with surface relief structures", Extreme Mechanics Letters, 35, pp. 100624 (6 pp)
 • Li Yang, Ning Yi, Jia Zhu, Zheng Cheng, Xinyang Yin, Xueyi Zhang, Hongli Zhu and Huanyu Cheng, 2020, "Novel gas sensing platform based on a stretchable laser-induced graphene pattern with self-heating capabilities", Journal of Materials Chemistry A, 8, (14), pp. 6487-6500
 • Ning Yi, Haitao Cui, Lijie Zhang and Huanyu Cheng, 2019, "Integration of biological systems with electronic-mechanical assemblies", Acta Biomaterialia, 95, pp. 91-111
 • Senhao Zhang, Donghai Qiu, Ning Yi, Huanyu Cheng, Yingying Zhang and Hongbo Yang, 2019, "Rapid preparation and medical application of wearable Flexible electronics", Guangxue Jingmi Gongcheng/Optics and Precision Engineering, 27, (6), pp. 1362-1369
 • Yanbing Yang, Xiangdong Yang, Ling Liang, Yuyan Gao, Huanyu Cheng, Xinming Li, Mingchu Zou, Renzhi Ma, Quan Yuan and Xiangfeng Duan, 2019, "Large-area graphene-nanomesh/carbon-nanotube hybrid membranes for ionic and molecular nanofiltration", Science, 364, (6445), pp. 1057-1062
 • Yicong Zhao, Shenghan Gao, Jia Zhu, Jiameng Li, Hang Xu, Kexin Xu, Huanyu Cheng and Xian Huang, 2019, "Multifunctional stretchable sensors for continuous monitoring of long-term leaf physiology and microclimate", ACS Omega, 4, (5), pp. 9522-9530
 • Qingmin Yu, Xudong Yu, Honglei Zhou, Furong Chen, Huanyu Cheng and Huaping Wu, 2019, "Effects of material properties and geometric parameters on electromagnetic-assisted transfer printing", Journal of Physics D: Applied Physics, 52, pp. 25 (9 pp)
 • Honglei Zhou, Weiyang Qin, Qingmin Yu, Furong Chen, Xudong Yu, Huanyu Cheng and Huaping Wu, 2019, "Controlled buckling and postbuckling behaviors of thin film devices suspended on an elastomeric substrate with trapezoidal surface relief structures", International Journal of Solids and Structures, 160, pp. 96-102
 • Honglei Zhou, Weiyang Qin, Qingmin Yu, Huanyu Cheng, Xudong Yu and Huaping Wu, 2019, "Transfer printing and its applications in flexible electronic devices", Nanomaterials, 9, (2), pp. 283 (28 pp)
 • Jia Zhu, Jake Fox, Ning Yi and Huanyu Cheng, 2019, "Structural design for stretchable microstrip antennas", ACS Applied Materials & Interfaces, 11, (9), pp. 8867-8877
 • Xiaoqi Zheng and Huanyu Cheng, 2019, "Flexible and stretchable metal oxide gas sensors for healthcare", Science China Technological Sciences, 62, (2), pp. 209–223
 • Jia Zhu and Huanyu Cheng, 2018, "Recent development of flexible and stretchable antennas for bio-integrated electronics", Sensors, 18, (12), pp. 4364 (22 pp)
 • Zhaozheng Yu and Huanyu Cheng, 2018, "Tunable adhesion for bio-integrated devices", Micromachines, 9, (10), pp. 529 (19 pp)
 • Ning Yi, Zheng Cheng, Lei Yang, Gregory Edelman, Cuili Xue, Yi Ma, Hongli Zhu and Huanyu Cheng, 2018, "Fully water-soluble, high-performance transient sensors on a versatile galactomannan substrate derived from the endosperm", ACS Applied Materials & Interfaces, 10, (43), pp. 36664-36674
 • Tianqi Wang, Ashwin Ramnarayanan and Huanyu Cheng, 2018, "Real time analysis of bioanalytes in healthcare, food, zoology and botany", Sensors, 18, (1), pp. 5 (27 pp)
 • Qingmin Yu, Furong Chen, Honglei Zhou, Xudong Yu, Huanyu Cheng and Huaping Wu, 2018, "Design and analysis of magnetic-assisted transfer printing", Journal of Applied Mechanics, 85, (10), pp. 101009 (7 pp)
 • Joong Hoon Lee, Ji-Young Hwang, Jia Zhu, Ha Ryeon Hwang, Seung Min Lee, Huanyu Cheng, Sang-Hoon Lee and SukWon Hwang, 2018, "Flexible conductive composite integrated with personal earphone for wireless, real-time monitoring of electrophysiological signs", ACS Applied Materials & Interfaces, 10, (25), pp. 21184-21190
 • Yuyan Gao and Huanyu Cheng, 2017, "Assembly of heterogeneous materials for biology and electronics: from bio-inspiration to bio-integration", Journal of Electronic Packaging, 139, (2), pp. 020801 (16 pp)
 • Qingmin Yu, Furong Chen, Ming Li and Huanyu Cheng, 2017, "Buckling analysis of stiff thin films suspended on a substrate with tripod surface relief structure", Applied Physics Letters, 111, (12), pp. 121904 (5 pp)
 • Jia Zhu, Michael Dexheimer and Huanyu Cheng, 2017, "Reconfigurable systems for multifunctional electronics", npj Flexible Electronics, 1, pp. 8 (13 pp)
 • Lingqian Chang, Feng Chen, Xiaokang Zhang, Tairong Kuang, Mi Li, Jiaming Hu, Junfeng Shi, Ly James Lee, Huanyu Cheng and Yiwen Li, 2017, "Synthetic Melanin E-Ink", ACS Applied Materials & Interfaces, 9, (19), pp. 16553-16560
 • Shuyuan Lin, Jia Zhu, Xinming Li, Yang Guo, Yaopeng Fang, Huanyu Cheng and Hongwei Zhu, 2017, "Water-driven actuation of Ornithoctonus huwena spider silk fibers", Applied Physics Letters, 110, (5), pp. 053103 (5 pp)
 • Huanyu Cheng, 2016, "Inorganic dissolvable electronics: materials and devices for biomedicine and environment", Journal of Materials Research, 31, (17), pp. 2549–2570
 • Huanyu Cheng and Vikas Vepachedu, 2016, "Recent development of transient electronics", Theoretical and Applied Mechanics Letters, 6, (1), pp. 21–31
 • Qiang Ma, Huanyu Cheng, Kyung-In Jang, Haiwen Luan, Keh-Chih Hwang, John A Rogers, Yonggang Huang and Yihui Zhang, 2016, "A nonlinear mechanics model of bio-inspired hierarchical lattice materials consisting of horseshoe microstructures", Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 90, pp. 179–202
 • Huanyu Cheng and Ning Yi, 2016, "Dissolvable tattoo sensors: from science fiction to a viable technology", Physica Scripta, 92, (1), pp. 013001 (18 pp)
 • S. K. Kang, R. K. Murphy, S. W. Hwang, S. M. Lee, D. V. Harburg, N. A. Krueger, J. Shin, P. Gamble, Huanyu Cheng, S. Yu, Z. Liu, J. G. McCall, M. Stephen, H. Ying, J. Kim, G. Park, R. C. Webb, C. H. Lee, S. Chung, D. S. Wie, A. D. Gujar, B. Vemulapalli, A. H. Kim, K. M. Lee, J. Cheng, Y. Huang, S. H. Lee, P. V. Braun, W. Z. Ray and J. A. Rogers, 2016, "Bioresorbable silicon electronic sensors for the brain", Nature, 530, (7588), pp. 71-76
 • K. J. Yu, D. Kuzum, S. W. Hwang, B. H. Kim, H. Juul, N. H. Kim, S. M. Won, K. Chiang, M. Trumpis, A. G. Richardson, Huanyu Cheng, H. Fang, M. Thompson, H. Bink, D. Talos, K. J. Seo, H. N. Lee, S. K. Kang, J. H. Kim, J. Y. Lee, Y. Huang, F. E. Jensen, M. A. Dichter, T. H. Lucas, J. Viventi, B. Litt and J. A. Rogers, 2016, "Bioresorbable silicon electronics for transient spatiotemporal mapping of electrical activity from the cerebral cortex", Nature Materials, 15, (7), pp. 782-791
 • Jidong Shi, Xinming Li, Huanyu Cheng, Zhuangjian Liu, Lingyu Zhao, Tingting Yang, Zhaohe Dai, Zengguang Cheng, Enzheng Shi, Long Yang, Zhong Zhang, Anyuan Cao, Hongwei Zhu and Ying Fang, 2016, "Graphene reinforced carbon nanotube networks for wearable strain sensors", Advanced Functional Materials, 26, (13), pp. 2078–2084
 • Xinming Li, Tingting Yang, Yao Yang, Jia Zhu, Li Li, Fakhr E Alam, Xiao Li, Kunlin Wang, Huanyu Cheng, Cheng-Te Lin, Ying Fang and Hongwei Zhu, 2016, "Large-area ultrathin graphene films by single-step Marangoni self-assembly for highly sensitive strain sensing application", Advanced Functional Materials, 26, (9), pp. 1322-1329
 • Sheng Xu, Zheng Yan, Kyung-In Jang, Wen Huang, Haoran Fu, Jeonghyun Kim, Zijun Wei, Matthew Flavin, Joselle McCracken, Renhan Wang, Adina Badea, Yuhao Liu, Dongqing Xiao, Guoyan Zhou, Jungwoo Lee, Ha Uk Chung, Huanyu Cheng, Wen Ren, Anthony Banks, Xiuling Li, Ungyu Paik, Ralph G Nuzzo, Yonggang Huang, Yihui Zhang and John A Rogers, 2015, "Assembly of micro/nanomaterials into complex, three-dimensional architectures by compressive buckling", Science, 347, (6218), pp. 154-159
 • S. W. Hwang, C. H. Lee, Huanyu Cheng, J. W. Jeong, S. K. Kang, J. H. Kim, J. Shin, Jian Yang, Z. Liu, G. A. Ameer, Y. Huang and J. A. Rogers, 2015, "Biodegradable elastomers and silicon nanomembranes/nanoribbons for stretchable, transient electronics, and biosensors", Nano Letters, 15, (5), pp. 2801-2808
 • S. K. Kang, G. Park, K. Kim, S. W. Hwang, Huanyu Cheng, J. H. Shin, S. J. Chung, M. Kim, L. Yin, J. C. Lee, K. M. Lee and J. A. Rogers, 2015, "Dissolution chemistry and biocompatibility of silicon- and germanium-based semiconductors for transient electronics", ACS Applied Materials & Interfaces, 7, (17), pp. 9297-9305
 • J. Kim, A. Banks, Huanyu Cheng, Z. Xie, S. Xu, K. I. Jang, J. W. Lee, Z. Liu, P. Gutruf, X. Huang, P. Wei, F. Liu, K. Li, M. Dalal, R. Ghaffari, X. Feng, Y. Huang, S. Gupta, U. Paik and J. A. Rogers, 2015, "Epidermal electronics with advanced capabilities in near-field communication", Small, 11, (8), pp. 906-912
 • Kyung-In Jang, Ha Uk Chung, Sheng Xu, Chi Hwan Lee, Haiwen Luan, Jaewoong Jeong, Huanyu Cheng, Gwang-Tae Kim, Sang Youn Han, Jung Woo Lee, Jeonghyun Kim, Moongee Cho, Fuxing Miao, Yiyuan Yang, Han Na Jung, Matthew Flavin, Howard Liu, Gil Woo Kong, Ki Jun Yu, Sang Il Rhee, Jeahoon Chung, Byunggik Kim, Jean Won Kwak, Myoung Hee Yun, Jin Young Kim, Young Min Song, Ungyu Paik, Yihui Zhang, Yonggang Huang and John A Rogers, 2015, "Soft network composite materials with deterministic and bio-inspired designs", Nature Communications, 6, pp. 6566 (11 pp)
 • James JS Norton, Dong Sup Lee, Jung Woo Lee, Woosik Lee, Ohjin Kwon, Phillip Won, Sung-Young Jung, Huanyu Cheng, Jae-Woong Jeong, Abdullah Akce, Stephen Umunna, Ilyoun Na, Yong Ho Kwon, Xiao-Qi Wang, ZhuangJian Liu, Ungyu Paik, Yonggang Huang, Timothy Bretl, Woon-Hong Yeo and John A Rogers, 2015, "Soft, curved electrode systems capable of integration on the auricle as a persistent brain–computer interface", Proceedings of the National Academy of Sciences, 112, (13), pp. 3920-3925
 • Mark A Brenckle, Huanyu Cheng, Sukwon Hwang, Hu Tao, Mark Paquette, David L Kaplan, John A Rogers, Yonggang Huang and Fiorenzo G Omenetto, 2015, "Modulated Degradation of Transient Electronic Devices through Multilayer Silk Fibroin Pockets", ACS Applied Materials & Interfaces, 7, (36), pp. 19870–19875
 • S. W. Hwang, G. Park, C. Edwards, E. A. Corbin, S. K. Kang, Huanyu Cheng, J. K. Song, J. H. Kim, S. Yu, J. Ng, J. E. Lee, J. Kim, C. Yee, B. Bhaduri, Y. Su, F. G. Omennetto, Y. Huang, R. Bashir, L. Goddard, G. Popescu, K. M. Lee and J. A. Rogers, 2014, "Dissolution chemistry and biocompatibility of single-crystalline silicon nanomembranes and associated materials for transient electronics", ACS Nano, 8, (6), pp. 5843-5851
 • L. Yin, Huanyu Cheng, S. M. Mao, R. Haasch, Y. H. Liu, X. Xie, S. W. Hwang, H. Jain, S. K. Kang, Y. W. Su, R. Li, Y. G. Huang and J. A. Rogers, 2014, "Dissolvable metals for transient electronics", Advanced Functional Materials, 24, (5), pp. 645-658
 • Taeseup Song, Huanyu Cheng, Kaitlin Town, Hyunjung Park, Robert W Black, Sangkyu Lee, Won Il Park, Yonggang Huang, John A Rogers, Linda F Nazar and Ungyu Paik, 2014, "Electrochemical properties of Si-Ge heterostructures as an anode material for lithium ion batteries", Advanced Functional Materials, 24, (10), pp. 1458-1464
 • J. A. Fan, W. H. Yeo, Y. Su, Y. Hattori, W. Lee, S. Y. Jung, Y. Zhang, Z. Liu, Huanyu Cheng, L. Falgout, M. Bajema, T. Coleman, D. Gregoire, R. J. Larsen, Y. Huang and J. A. Rogers, 2014, "Fractal design concepts for stretchable electronics", Nature Communications, 5, pp. 3266 (8 pp)
 • Xian Huang, Yuhao Liu, Huanyu Cheng, Woo-Jung Shin, Jonathan A Fan, Zhuangjian Liu, Ching-Jui Lu, Gil-Woo Kong, Kaile Chen, Dwipayan Patnaik, Sang-Heon Lee, Sami Hage-Ali, Yonggang Huang and John A Rogers, 2014, "Materials and designs for wireless epidermal sensors of hydration and strain", Advanced Functional Materials, 24, (25), pp. 3846-3854
 • Yoshiaki Hattori, Leo Falgout, Woosik Lee, Sung-Young Jung, Emily Poon, Jung Woo Lee, Ilyoun Na, Amelia Geisler, Divya Sadhwani, Yihui Zhang, Yewang Su, Xiaoqi Wang, Zhuangjian Liu, Jing Xia, Huanyu Cheng, R Chad Webb, Andrew P Bonifas, Philip Won, Jae-Woong Jeong, Kyung-In Jang, Young Min Song, Beatrice Nardone, Michael Nodzenski, Jonathan A Fan, Yonggang Huang, Dennis P West, Amy S Paller, Murad Alam, Woon-Hong Yeo and John A Rogers, 2014, "Multifunctional skin-like electronics for quantitative, clinical monitoring of cutaneous wound healing", Advanced Healthcare Materials, 3, (10), pp. 1597-1607
 • K. I. Jang, S. Y. Han, S. Xu, K. E. Mathewson, Y. Zhang, J. W. Jeong, G. T. Kim, R. C. Webb, J. W. Lee, T. J. Dawidczyk, R. H. Kim, Y. M. Song, W. H. Yeo, S. Kim, Huanyu Cheng, S. I. Rhee, J. Chung, B. Kim, H. U. Chung, D. Lee, Y. Yang, M. Cho, J. G. Gaspar, R. Carbonari, M. Fabiani, G. Gratton, Y. Huang and J. A. Rogers, 2014, "Rugged and breathable forms of stretchable electronics with adherent composite substrates for transcutaneous monitoring", Nature Communications, 5, pp. 4779 (10 pp)
 • Lizhi Xu, Sarah R Gutbrod, Andrew P Bonifas, Yewang Su, Matthew S Sulkin, Nanshu Lu, Hyun-Joong Chung, Kyung-In Jang, Zhuangjian Liu, Ming Ying, others, , , , Huanyu Ch andng, , 2014, "3D multifunctional integumentary membranes for spatiotemporal cardiac measurements and stimulation across the entire epicardium", Nature Communications, 5, pp. 3329 (10 pp)
 • Huanyu Cheng and Jizhou Song, 2014, "A simply analytic study of buckled thin films on compliant substrates", Journal of Applied Mechanics, 81, (2), pp. 024501 (3 pp)
 • Huanyu Cheng, Yihui Zhang, Keh-Chih Hwang, John A Rogers and Yonggang Huang, 2014, "Buckling of a stiff thin film on a pre-strained bi-layer substrate", International Journal of Solids and Structures, 51, (18), pp. 3113–3118
 • Jae-Woong Jeong, Min Ku Kim, Huanyu Cheng, Woon-Hong Yeo, Xian Huang, Yuhao Liu, Yihui Zhang, Yonggang Huang and John A Rogers, 2014, "Capacitive epidermal electronics for electrically safe, long-term electrophysiological measurements", Advanced Healthcare Materials, 3, (5), pp. 642–648
 • Seung-Kyun Kang, Suk-Won Hwang, Huanyu Cheng, Sooyoun Yu, Bong Hoon Kim, Jae-Hwan Kim, Yonggang Huang and John A Rogers, 2014, "Dissolution behaviors and applications of silicon oxides and nitrides in transient electronics", Advanced Functional Materials, 24, (28), pp. 4427–4434
 • Suk-Won Hwang, Jun-Kyul Song, Xian Huang, Huanyu Cheng, Seung-Kyun Kang, Bong Hoon Kim, Jae-Hwan Kim, Sooyoun Yu, Yonggang Huang and John A Rogers, 2014, "High-Performance Biodegradable/Transient Electronics on Biodegradable Polymers", Advanced Materials, 26, (23), pp. 3905–3911
 • Huanyu Cheng and Shuodao Wang, 2014, "Mechanics of interfacial delamination in epidermal electronics systems", Journal of Applied Mechanics, 81, (4), pp. 044501 (3 pp)
 • Zhuangjian Liu, Huanyu Cheng and Jian Wu, 2014, "Mechanics of solar module on structured substrates", Journal of Applied Mechanics, 81, (6), pp. 064502 (3 pp)
 • Sangkyu Lee, Jaehwan Ha, Huanyu Cheng, Jung Woo Lee, Tae Sik Jang, Yeon-Gil Jung, Yonggang Huang, John A Rogers and Ungyu Paik, 2014, "Surface-coverage-dependent cycle stability of core-shell nanostructured electrodes for use in lithium ion batteries", Advanced Energy Materials, 4, (1), pp. 1300472 (6 pp)
 • S. W. Hwang, G. Park, Huanyu Cheng, J. K. Song, S. K. Kang, L. Yin, J. H. Kim, F. G. Omenetto, Y. Huang, K. M. Lee and John A. Rogers, 2014, "25th Anniversary Article: Materials for high-performance biodegradable semiconductor devices", Advanced Materials, 26, (13), pp. 1992-2000
 • S. Xu, Y. Zhang, J. Cho, J. Lee, X. Huang, L. Jia, J. A. Fan, Y. Su, J. Su, H. Zhang, Huanyu Cheng, B. Lu, C. Yu, C. Chuang, T. I. Kim, T. Song, K. Shigeta, S. Kang, C. Dagdeviren, I. Petrov, P. V. Braun, Y. Huang, U. Paik and J. A. Rogers, 2013, "Stretchable batteries with self-similar serpentine interconnects and integrated wireless recharging systems", Nature Communications, 4, pp. 1543 (8 pp)
 • Xue Feng, Huanyu Cheng, Audrey M Bowen, Andrew W Carlson, Ralph G Nuzzo and John A Rogers, 2013, "A finite-deformation mechanics theory for kinetically controlled transfer printing", Journal of Applied Mechanics, 80, (6), pp. 061023 (5 pp)
 • Huanyu Cheng, M Li, J Wu, A Carlson, S Kim, Y Huang, Z Kang, K-C Hwang and JA Rogers, 2013, "A viscoelastic model for the rate effect in transfer printing", Journal of Applied Mechanics, 80, (4), pp. 041019 (5 pp)
 • Huanyu Cheng, Yihui Zhang, Xian Huang, John A Rogers and Yonggang Huang, 2013, "Analysis of a concentric coplanar capacitor for epidermal hydration sensing", Sensors and Actuators A: Physical, 203, pp. 149–153
 • Yewang Su, Rui Li, Huanyu Cheng, Ming Ying, Andrew P Bonifas, Keh-Chih Hwang, John A Rogers and Yonggang Huang, 2013, "Mechanics of finger-tip electronics", Journal of Applied Physics, 114, (16), pp. 164511 (7 pp)
 • Yihui Zhang, Haoran Fu, Yewang Su, Sheng Xu, Huanyu Cheng, Jonathan A Fan, Keh-Chih Hwang, John A Rogers and Yonggang Huang, 2013, "Mechanics of ultra-stretchable self-similar serpentine interconnects", Acta Materialia, 61, (20), pp. 7816–7827
 • Canan Dagdeviren, Suk-Won Hwang, Yewang Su, Stanley Kim, Huanyu Cheng, Onur Gur, Ryan Haney, Fiorenzo G Omenetto, Yonggang Huang and John A Rogers, 2013, "Transient, biocompatible electronics and energy harvesters based on ZnO", Small, 9, (20), pp. 3398–3404
 • Rui Li, Huanyu Cheng, Yewang Su, Suk-Won Hwang, Lan Yin, Hu Tao, Mark A. Brenckle, Dae-Hyeong Kim, Fiorenzo G. Omenetto, John A. Rogers and Yonggang Huang, 2013, "An analytical model of reactive diffusion for transient electronics", Advanced Functional Materials, 23, (24), pp. 3106-3114
 • X. Huang, Huanyu Cheng, K. Chen, Y. Zhang, Y. Zhang, Y. Liu, C. Zhu, S. C. Ouyang, G. W. Kong, C. Yu, Y. Huang and J. A. Rogers, 2013, "Epidermal impedance sensing sheets for precision hydration assessment and spatial mapping", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 60, (10), pp. 2848-2857
 • Fan Xia, Seong Been Kim, Huanyu Cheng, Jung Min Lee, Taeseup Song, Yonggang Huang, John A Rogers, Ungyu Paik and Won Il Park, 2013, "Facile synthesis of free-standing silicon membranes with three-dimensional nanoarchitecture for anodes of lithium ion batteries", Nano Letters, 13, (7), pp. 3340-3346
 • J. W. Jeong, W. H. Yeo, A. Akhtar, J. J. Norton, Y. J. Kwack, S. Li, S. Y. Jung, Y. Su, W. Lee, J. Xia, Huanyu Cheng, Y. Huang, W. S. Choi, T. Bretl and J. A. Rogers, 2013, "Materials and optimized designs for human-machine interfaces via epidermal electronics", Advanced Materials, 25, (47), pp. 6839-6846
 • R. C. Webb, A. P. Bonifas, A. Behnaz, Y. Zhang, K. J. Yu, Huanyu Cheng, M. Shi, Z. Bian, Z. Liu, Y. S. Kim, W. H. Yeo, J. S. Park, J. Song, Y. Li, Y. Huang, A. M. Gorbach and J. A. Rogers, 2013, "Ultrathin conformal devices for precise and continuous thermal characterization of human skin", Nature Materials, 12, (10), pp. 938-944
 • Hongkun Zhang, Song Cen, Haitao Wang and Huanyu Cheng, 2012, "Efficient approach for simulating response of multi-body structure in reactor core subjected to seismic loading", Nuclear Power Engineering, 33, (2), pp. 51–55
 • Huanyu Cheng, Jian Wu, Qingmin Yu, Hyun-Joon Kim-Lee, Andrew Carlson, Kevin T Turner, Keh-Chih Hwang, Yonggang Huang and John A Rogers, 2012, "An analytical model for shear-enhanced adhesiveless transfer printing", Mechanics Research Communications, 43, pp. 46–49
 • Sang Yoon Yang, Andrew Carlson, Huanyu Cheng, Qingmin Yu, Numair Ahmed, Jian Wu, Seok Kim, Metin Sitti, Placid M Ferreira, Yonggang Huang and John A. Rogers, 2012, "Elastomer surfaces with directionally dependent adhesion strength and their use in transfer printing with continuous roll-to-roll applications", Advanced Materials, 24, pp. 2117–2122
 • Seok Kim, Andrew Carlson, Huanyu Cheng, Seungwoo Lee, Jung-Ki Park, Yonggang Huang and John A Rogers, 2012, "Enhanced adhesion with pedestal-shaped elastomeric stamps for transfer printing", Applied Physics Letters, 100, (17), pp. 171909 (4 pp)
 • Ming Ying, Andrew P Bonifas, Nanshu Lu, Yewang Su, Rui Li, Huanyu Cheng, Abid Ameen, Yonggang Huang and John A Rogers, 2012, "Silicon nanomembranes for fingertip electronics", Nanotechnology, 23, (34), pp. 344004 (7 pp)
 • T. Song, Huanyu Cheng, H. Choi, J. H. Lee, H. Han, D. H. Lee, D. S. Yoo, M. S. Kwon, J. M. Choi, S. G. Doo, H. Chang, J. Xiao, Y. Huang, W. I. Park, Y. C. Chung, H. Kim, J. A. Rogers and U. Paik, 2012, "Si/Ge double-layered nanotube array as a lithium ion battery anode", ACS Nano, 6, (1), pp. 303-309
 • S. W. Hwang, H. Tao, D. H. Kim, Huanyu Cheng, J. K. Song, E. Rill, M. A. Brenckle, B. Panilaitis, S. M. Won, Y. S. Kim, Y. M. Song, K. J. Yu, A. Ameen, R. Li, Y. Su, M. Yang, D. L. Kaplan, M. R. Zakin, M. J. Slepian, Y. Huang, F. G. Omenetto and J. A. Rogers, 2012, "A physically transient form of silicon electronics", Science, 337, (6102), pp. 1640-1644
 • Huanyu Cheng, J Wu, M Li, D-H Kim, Y-S Kim, Y Huang, Z Kang, KC Hwang and JA Rogers, 2011, "An analytical model of strain isolation for stretchable and flexible electronics", Applied Physics Letters, 98, (6), pp. 061902 (3 pp)
 • R. H. Kim, M. H. Bae, D. G. Kim, Huanyu Cheng, B. H. Kim, D. H. Kim, M. Li, J. Wu, F. Du, H. S. Kim, S. Kim, D. Estrada, S. W. Hong, Y. Huang, E. Pop and J. Rogers, 2011, "Stretchable, transparent graphene interconnects for arrays of microscale inorganic light emitting diodes on rubber substrates", Nano Letters, 11, pp. 3381-3886
 • A. Carlson, H. J. Kim-Lee, J. Wu, P. Elvikis, Huanyu Cheng, A. Kovalsky, S. Elgan, Q. M. Yu, P. M. Ferreira, Y. G. Huang, K. T. Turner and J. A. Rogers, 2011, "Shear-enhanced adhesiveless transfer printing for use in deterministic materials assembly", Applied Physics Letters, 98, (26), pp. 264104 (3 pp)

Conference Proceedings

 • Ning Yi and Huanyu Cheng, 2020, "Laser-induced porous graphene gas sensing platform toward the electronic nose", Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, pp. 113891E (20 pp)
 • Yabin Liao and Huanyu Cheng, 2020, "An integrated design approach of piezoelectric vibration energy harvesters", Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, pp. 1137608 (15 pp)

Other

Research Projects

Honors and Awards

 • Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers, The Alexander von Humboldt Foundation, 2022 - 2025
 • James L. Henderson, Jr. Memorial Professorship in Engineering, Penn State, 2022 - 2025
 • National Institutes of Health (NIH) Trailblazer Award, National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB), NIH, September 2021 - September 2024
 • 2024 Robert and Maude Gledden Visiting Fellowship, University of Western Australia, 2024 - 2024
 • Highly Cited Researcher in the field of Cross-Field, Clarivate, 2023 - 2023
 • IEEE Sensors Journal Best Reviewer Award, IEEE Sensors Journal, 2023 - 2023
 • 2023 Rising Stars of Science Award, Research.com, 2023 - 2023
 • Shortlisted Candidate for 2023 Journal of Materials Chemistry Lectureship, Journal of Materials Chemistry, 2023 - 2023
 • 2023 Emerging Investigator for Journal of Materials Chemistry C, Journal of Materials Chemistry C, 2023 - 2023
 • Future Chemical Engineering Scholar, Global Academy of Chinese Chemical Engineers, 2023 - 2023
 • 2023 Emerging Investigator for Nanoscale, Nanoscale, 2023 - 2023
 • Invitee to attend the 6th World Laureates Forum, World Laureates Association, 2023 - 2023
 • Finalist for the Falling Walls Science Breakthroughs of the Year 2023 in Engineering and Technology, falling-walls.com, 2023 - 2023
 • Baden-Württemberg Post Conference Programme, Baden-Württemberg International, 2023 - 2023
 • 72nd Lindau Nobel Laureate Meeting, Lindau Meetings, 2023 - 2023
 • 2022 International Journal of Extreme Manufacturing (IJEM) Best Editor Award, International Journal of Extreme Manufacturing (IJEM), 2022 - 2023
 • “World's top 2% of Scientists” in 2023, edition by Stanford University, 2023
 • 2022 Rising Stars of Science Award, Research.com, 2022 - 2022
 • TMS Representative at the 2022 Emerging Leaders Alliance Conference, The Minerals, Metals & Materials Society (TMS), 2022
 • Functional Materials Division (FMD) Young Leaders Professional Development Award, The Minerals, Metals & Materials Society (TMS), 2022
 • 2022 Rising Star of Science Award, Research.com, 2022
 • “World's top 2% of Scientists” in 2022, edition by Stanford University, 2022
 • 2022 Sensors Journal Best Performing Reviewer Award, IEEE Sensors Journal, 2022
 • 2021 Frontiers of Materials Award from The Minerals, Metals & Materials Society (TMS), The Minerals, Metals & Materials Society (TMS), 2021
 • 2021 Scialog Fellow in Advancing BioImaging, Research Corporation for Science Advancement, 2021
 • Panel Fellow in the 2021 cohort of NSF CMMI’s Game Changer Academies for Advancing Research Innovation (CGCA), NSF CMMI, 2021
 • MIT Technology Review Innovators Under 35 (TR35 China), MIT Technology Review China, 2021
 • Highly Cited Author 2021, Royal Society of Chemistry, 2021
 • The 4th World Laureates Forum, World Laureates Association, 2021
 • Invited Participant, the eighth Arab-American Frontiers of Science, Engineering, and Medicine Symposium, U.S. National Academy of Sciences (NAS), November 2021 - November 2021
 • Finalist for the Falling Walls Science Breakthroughs of the Year 2021 in Engineering and Technology, Falling Walls Foundation gGmbH, 2021
 • RemPlex Global Summit Best Presentation Award, Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), 2021
 • Second Place in the Ben Franklin TechCelerator Pitch, Ben Franklin Technology Partners, 2021
 • The Rustum and Della Roy Innovation in Materials Research Award, Penn State, 2021
 • Elected member of Global Young Academy, Global Young Academy, February 2016 - February 2021
 • Lindau Nobel Laureate Meeting 2020, Lindau Meetings, 2020
 • First Place in the Ben Franklin TechCelerator Pitch, Ben Franklin Technology Partners, 2020
 • Doctoral New Investigator, American Chemical Society Petroleum Research Fund, American Chemical Society, 2018
 • Dorothy Quiggle Career Development Professorship, Penn State University, 2015 - 2018
 • Forbes 30 Under 30: Science, 2017, Forbes, 2017
 • The 5th Soong Ching Ling Scholarship, Soong Ching Ling Foundation, 2002

Service

Service to Penn State:

Service to External Organizations:

 


 

About

Home of the first established industrial engineering program in the world, the Harold and Inge Marcus Department of Industrial and Manufacturing Engineering (IME) at Penn State has made a name for itself in the engineering industry through its storied tradition of unparalleled excellence and innovation in research, education, and outreach.

We are Innovators. We are Makers. We are Excellence in Engineering. We are Penn State IME.

The Harold and Inge Marcus Department of
Industrial and Manufacturing Engineering

310 Leonhard Building

The Pennsylvania State University

University Park, PA 16802-4400

Phone: 814-865-7601

FAX: 814-863-4745